Bruksavtale

Innhold

 1. Bruksavtale kunde
 2. Bruksavtale sluttbruker

Bruksavtale kunde

 1. Kunden gis rett til å bruke Brevio AS sin tjenester på Brevio.com. Retten er ikke eksklusiv og ikke overførbar. Virksomheten har selv ansvaret for bruken av Brevio AS sin tjeneste. Retten skal ikke på noen måte avgrense Brevio AS eget salg eller markedsføring av sine produkter eller tjenester.
 2. Kunden erkjenner at kildekode, script, dokumentasjon, varemerker og annet som Brevio AS (eller sine underleverandører) har utarbeidet, patent-, opphavs-, design-, eller annen rettighet til, er Brevio AS sin fulle eiendom. Virksomheten kan ikke bruke Brevio AS, spesifikasjoner eller annet de får tilgang til i og med gjennomføringen av denne avtale til å utvikle eller markedsføre et konkurrerende produkt. Dette gjelder også etter eventuelt opphør av denne avtalen.
 3. Kunden sine sluttbrukere gis en tidsbegrenset, personlig, ikke overførbar og ikke-eksklusiv rett til bruk av tjenestene til Brevio AS. Tjenestene kan ikke benyttes til noe annet formål enn det som er spesifisert i denne avtalen eller som gitt i Bruksvilkårene til tjenesten.
 4. Sluttbruker må være over 18 år og myndig for å benytte tjenesten. Sluttbruker kan kun bruke egen BankID.
 5. Brevio AS gir ikke ut informasjon som er lastet opp i Brevio sine løsninger. Unntak gjelder der det er nødvendig for å gjennomføre tjenesten, eller der det følger av gjeldende regelverk.
 6. Brevio AS er ikke part i, og har intet ansvar for, transaksjonene som tjenestene benyttes til, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av eventuelle feil ved Brevio AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger, herunder, men ikke begrenset til, BankID Norge, Signicat, Heroku og Amazon Web Services. Kunden skal holde Brevio AS skadesløs for eventuelle slike krav fra sluttbrukere eller tredjepart.
 7. Brevio overvåker ikke innholdet i forsendelser som sendes til, mottas, signeres eller arkiveres i Brevio, og er således ikke ansvarlig for innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker. Brevio er heller ikke ansvarlig for feil, mangler og/eller uønskede egenskaper ved aktuelle data, filvedlegg, lenker mv.
 8. Brevio AS forbeholder seg retten til å stenge tjenesten uten varsel hvis transaksjoner er ulovlige, tjenesten misbrukes eller disse vilkår misligholdes. Brevio AS har som mål å ha en oppetid på 99,5%. Brevio AS foretar teknisk overvåking av tjenesten og har ansvar for daglig drift, samt alarm- og feilhåndtering. Brevio AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en vesentlige feil ved tjenesten varsle Kunden og iverksette tiltak for å finne og rette feilen. Brevio AS sitt mål om oppetid omfatter ikke feil hos underleverandørene, herunder, men ikke begrenset til, BankID Norge, Signicat, Heroku og Amazon Web Services. Der hvor disse påvirker Brevio AS sine tjenester, skal Brevio AS aktivt påvise feilkilder og bidra til å rette feil. Forøvrig garanteres teknisk support mandag-fredag 09.00-16.00 med unntak av helligdager, og med 8 timers responstid / svar innen neste dag ved feil.
 9. Brevio AS har rett til å iverksette vedlikeholdstiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenesten i planlagt nedetid. Brevio AS vil da varsle Kunden 48 timer i forveien og gjøre sitt ytterste for at ulempen blir minst mulig.
 10. Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som påvirker pliktene etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 14 kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.
 11. Prisene følger til enhver tid oppdatert prisliste, tilgjengelig på brevio.com. Alle priser tar utgangspunkt i normal bruk per kunde per år, og er oppgitt eks. mva. Året er satt med utgangspunkt i et ordinært regnskapsår og tilhørende revisjonsår, og varer fra 1. august til 31. juli.

  Pris (per kunde per år) inkluderer:
  - Brevio Bekreft: 10 sendte anmodninger
  - Brevio Signer: 10 signaturer


  Ved bruk utover dette, forbeholder Brevio seg retten til å fakturere et tillegg tilsvarende årsgebyret. Tillegget vil påløpe etter hver tiende sendte anmodning (Bekreft) og hver tiende signatur (Signer). Formålet med denne avgrensningen, er å unngå misbruk av tjenesten.

  Tjenestene faktureres Kunden etterskuddsvis månedlig. Kunden videreformidler Brevio AS produkter for egen risiko og regning, og har selv ansvar for evt. viderefakturering til revisjonskunde.
 12. Avtalen løper fra den er godkjent av Kunde og inntil den sies opp av en av partene. Oppsigelse trenger ikke grunngis. Det er ingen oppsigelsestid for avtalepartene.
 13. Dersom ikke annet er avtalt, kan priser reguleres årlig.
 14. Brevio AS kan regulere priser med en ukes skriftlig varsel, dersom eksterne forhold skulle tilsi dette. Slike forhold inkluderer, men begrenses ikke til endringer i underleverandørens priser, lovendringer, krav fra myndigheter m.v.
 15. Begge parter skal sørge for at deres personale, underleverandører og eventuelle kontraktsmedhjelpere bevarer taushet om tekniske og kommersielle forhold som må anses som konfidensielle overfor tredjepart, og videre avstår fra egen bruk av samme. Dette gjelder også i det tilfelle at Brevio AS har fått tilgang til konfidensiell informasjon om Kunden sine kunder. All kunnskap ervervet gjennom data fra kunder må anses som konfidensielle og er underlagt taushetsplikt overfor tredjepart. Taushetsplikten omfatter ikke formidlingsfunksjoner i tjenester, da videreformidling av opplysninger fra Kunder til øvrige parter er nødvendig for å kunne levere disse tjenestene. Brevio AS har bare ansvar for forsendelsen mellom parter i henhold til tjenesten som er kjøpt. Forpliktelsene over gjelder også etter eventuelt øvrig opphør av denne avtalen.
 16. Kunden forplikter seg til å ivareta de begrensninger i bruk av Brevio AS sine tjenester som følger av denne avtale og til enhver tid gjeldende Bruksvilkår for brukere og eventuelle tredjeparter. Kunden svarer sine brukeres bruk. Brevio AS skal holdes skadesløs for tilfellet at det ikke er gjort.
 17. Kunden plikter å innhente skriftlig godkjennelse fra Brevio AS ved markedsføring av Brevio sine tjenester utad. Internt i selskapet, og ovenfor enkeltkunder/ tilbudspresentasjoner, kan Kunden markedsføre tjenesten iht. eget ønske.
 18. Brevio AS gis tillatelse til å benytte Kundens sin logo og navn på sin hjemmeside (www.brevio.no) under avsnittet som viser brukere av Brevio.
 19. Alle rettsspørsmål relatert til forholdet mellom Kunden og Brevio AS skal avgjøres av norsk rett med Brevio AS sin forretningsadresse som vedtatt verneting.

Bruksavtale sluttbruker

Vilkårene nedenfor omhandler hvilke rettigheter og plikter du har som bruker av brevio.com, og ved å akseptere vilkårene gir du også tillatelse til behandling av personopplysninger om deg selv. Du må derfor gjennomgå vilkårene grundig og vurdere om du aksepterer disse før du begynner å benytte brevio.com. Dersom du har spørsmål til Vilkårene, anbefaler vi deg å kontakte oss på e-post [email protected], og avvente vårt svar før du aksepterer vilkårene og tar i bruk våre tjenester.

Nedenfor følger vilkår som gjelder for bruk av Brevio.com («Vilkårene»), en tjeneste fra Brevio AS («Brevio»), org. nr. 917 895 317. Vilkårene anses som lest, forstått og akseptert av den fysiske person som skal bruke Brevio.com («Brukeren»), ved at Brukeren klikker på knappen merket «Registrer meg» og tar Brevio.com i bruk. Vilkårene gjelder Brukerens bruk av Brevio.com. Brukeren anbefales å skrive ut Vilkårene og lagre disse, sammen med kvittering for aksept av tjenesten.

Brukeren må ha fylt 18 år for å kunne registrere seg og ta i bruk Brevio.com.

1 - Om Brevio

Brevio.com gir adgang til administrative revisjonstjenester. Før Brukeren får tilgang til Brevio.com, vil følgende opplysninger bli innsamlet i registreringsprosessen:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Mobiltelefonnummer
 • Kontortilhørlighet

Tilgjengeliggjorte tjenester på Brevio.com er basert på sikker identifisering av revisor (Bruker) og deres fysiske kontortilhørighet. Det er derfor nødvendig at Brukeren gir riktige opplysninger for å oppfylle avtaleforholdet etter disse Vilkårene.

2 - Pris- og faktureringsbestemmelser

Beløp som belastes følger til enhver tid gjeldende prisliste eller kontrakt, med tillegg av lovbestemt merverdiavgift på betalingstidspunktet.

3 - Tjenestenivå

Det er en målsetning at Brevio.com skal være tilgjengelig for kunder og brukere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Brevio kan innstille tjenesten i tilfelle teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

Såfremt Brevio er klar over at tjenesten vil bli innstilt, skal Brevio varsle Brukeren om dette i rimelig tid før tjenesten innstilles. Dersom innstillingen av tjenesten ikke er kjent på forhånd, skal Brevio varsle Brukeren så snart det er mulig.

Brevio er ikke forpliktet til å varsle Brukeren om innstilling av tjenesten som antas ikke å ha betydning for Brukeren.

Varsel kan være i form av en melding som sendes til den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering og/eller på www.brevio.com.

4 - Brukerens bruk av Brevio

4.1 Generelt

Brukeren skal kun benytte Brevio som beskrevet i disse vilkårene.

Brukeren vil ved førstegangsbruk logge seg på Brevio med BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge. Passord/kode generert fra slikt sikkerhetsinstrument utgjør Brukerens autentisering ved registrering i Brevio. Autentiseringsprosessen muliggjør anvendelse av brukernavn (e-post/telefonnummer) og passord ved videre bruk. Det vil bli lagt til grunn at det er Brukeren som har benyttet seg av den enkelte tjeneste på Brevio der hvor korrekt passord er benyttet.

Sikkerhetsløsningene er beskyttet av et passord/kode og er personlig. Brukeren er selv ansvarlig for bruken. Det er derfor svært viktig at det brukes et unikt passord/kode og at det aldri oppgis eller skrives ned slik at uvedkommende kan utgi seg for å være Brukeren overfor Brevio. Passordet skal endres i samsvar med det som til enhver tid angis som krav til sikkerhetsløsningen.

Brukeren er selv ansvarlig for tap som følge av at Brukeren har gitt sin Brevio-informasjon til andre eller som følge av andre forhold på Brukerens side.

Brukeren forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengning i dataressurser som Brevio gir tilgang til eller på annen måte uberettiget å tilegne seg data eller informasjon. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres bruk av Brevio. Dersom Brukeren får uforvarende tilgang til andre brukeres eller kunders data i Brevio, plikter Brukeren umiddelbart å varsle Brevio skriftlig om tilfellet og slette eventuelle data som Brukeren har mottatt.

Brukeren kan ikke bruke Brevio AS, spesifikasjoner eller annet de får tilgang til i og med gjennomføringen av denne avtale til å utvikle eller markedsføre et konkurrerende produkt. Dette gjelder også etter eventuelt opphør av denne avtalen.

Brevio overvåker ikke filer/dokumentasjon på Brevio.com, og er således ikke ansvarlig for innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker. Brevio er heller ikke ansvarlig for feil, mangler og/eller uønskede egenskaper ved aktuelle data, filvedlegg, lenker mv.

Nødvendige personlige opplysninger som Brevio har om Brukeren skal til enhver tid være oppdatert. Brukeren skal selv varsle om endring av e-postadresse og andre forhold av betydning for bruk av Brevio ved å logge inn på www.brevio.com og endre dette under personlige innstillinger.

Dersom Brukeren oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for Brevio som leverandør av Brevio, skal Brukeren varsle Brevio om dette.

4.2 Annet

Brukeren gir tillatelse til at respondenter, herunder virksomheter, organisasjoner og privatpersoner, kan benytte Brevio for kommunikasjon med Brukeren. Brukeren er innforstått med og aksepterer at avsenders bruk av Brevio erstatter tilsvarende kommunikasjon via ordinær post til Brukerens fysiske postkasse/postboks.

Brukeren er under enhver omstendighet selv ansvarlig for å ha løpende oversikt over egen bruk av tjenestene på Brevio.com.

Brevio er ikke ment å være en dokumentasjonsløsning, og mottatt data, dokumenter, etc. slettes følgelig 6 måneder etter mottak, hvis ikke annet er oppgitt. Innhold som er slettet vil være utilgjengelig umiddelbart etter sletting.

5 - Brevio plikter og rettigheter

Brevio er ansvarlig for utføring av de oppdrag som Brukeren iverksetter i henhold til disse vilkårene.

Brevio ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til utstyr, programvare, tilgang til eller overføring over Internett, hos underleverandører eller Brukerens valgte autentiseringsløsning (BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge).

Brevio overvåker ikke innholdet i dokumenter som sendes til, mottas eller arkiveres i Brevio, og er således ikke ansvarlig for innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker.

Dersom Brevio blir kjent med at dokumenter i Brevio er feilsendt, eller er i strid med lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annet vis etter Brevio vurdering innebærer misbruk av Brevio, kan Brevio slette disse.

Brevio har anledning til å sende meddelelser til Brukeren vedrørende nye muligheter, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til Brevio.

6 - Endringer

Brevio kan endre Vilkårene, med én måneds varsel til Brukeren. Varsel sendes til den e-postadresse Brukeren har oppgitt ved registrering, eller kommuniseres via innloggingssiden på www.brevio.com. Tilsvarende gjelder hvis Brevio foretar vesentlige innskrenkinger i Brevio sitt bruksområde. Endringer kan likevel gjennomføres uten forutgående varsel dersom endringen etter Brevio oppfatning er til Brukerens fordel, eller er av mindre betydning. Brevio skal likevel informere Brukeren om endringen gjennom melding til Brukerens registrerte e-postadresse, og/eller i forbindelse med Brukerens neste pålogging til Brevio, med mindre endringen åpenbart er uvesentlig.

Dersom bruksområdet i Brevio utvides med nye funksjoner, kan Brukeren bli nødt til å bekrefte disse særskilt. Informasjon om nye funksjoner vil løpende oppdateres på www.brevio.com og/eller gjennom utsendelse av melding til Brukerens e-postadresse.

7 - Taushetsplikt

Brevio, og enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Brevio, har taushetsplikt om alle opplysninger som de eventuelt får kjennskap til om Brukerens bruk av Brevio.

Brevio plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir brukt til andre formål enn gjennomføring av avtaleforholdet etter disse Vilkårene eller gjort kjent for andre i strid med dette punkt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos Brevio skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet etter disse Vilkårene er opphørt.

Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å gi materiale eller opplysninger i henhold til lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse.

8 - Behandling av personopplysninger

Brevio vil behandle personopplysninger som følge at Brukeren benytter Brevio og vil ved all behandling av personopplysninger følge bestemmelsene i personopplysningsloven av 15. juni 2018 nr 31 med forskrifter. Behandlingsansvarlig er Brevio AS, Wergelandsveien 1, 0167 Oslo.

8.1 Samtykke og behandslingsgrunnlag

Ved bruk av Brevio vil det bli behandlet personopplysninger om Brukeren. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Hvilke opplysninger som behandles, er inntatt i punkt 8.2 nedenfor. Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Personopplysninger i Brevio vil bli behandlet for å oppfylle rettigheter og plikter etter disse Vilkårene, se bl.a. punkt 4.3, jf. personopplysningsloven § 8 a). I tillegg vil personopplysningene bli benyttet blant annet for å forbedre brevio.com og rette henvendelser til Brukeren, jf. personopplysningsloven § 8 f). Brukeren samtykker med dette til behandling av samtlige personopplysninger som er omhandlet under punkt 8.2 nedenfor.

Brevio vil sende meddelelser til Brukeren blant annet om ny funksjonalitet, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til Brevio. For dette formål gir Brukeren Brevio tillatelse til å benytte den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering. Brevio kan videre rette markedsføringshenvendelser til Brukeren i Brevio og oppgitt e-postadresse, dersom Brukeren har samtykket til dette. Brukeren kan reservere seg mot markedsføringshenvendelser fra Brevio, ved å trekke tilbake samtykke.

Brukeren er selv ansvarlig for at riktig e-postadresse og telefonnummer er lagret i Brevio og å opplyse om endringer på angitt måte, såfremt Brukeren ønsker å motta varsel per e-post/SMS/push (avhengig av hva som tilbys av Brevio) fra Brevio.

8.2 Personopplysninger som behandles

Det samles inn informasjon om Brukeren og kunder i forbindelse med opprettelse av bruker/konto i Brevio og videre bruk av Brevio. Følgende personopplysninger samles inn og behandles om Brukeren:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon: Kontortilhørighet, telefonnummer, e-postadresse
 • Informasjon om Brukerens bruk av Brevio-løsningen, herunder pålogging og handlinger Brukeren utfører i løsningen
 • Elektronisk identifikasjon (IP-adresse, cookies)
 • Fødselsnummeret kan brukes når det er saklig behov for sikker identifisering av en signatar og fødselsnummeret er nødvendig for å oppnå slik identifisering, jfr. personopplysningsloven § 12

Alle opplysninger som er innhentet fra Brukeren, vil være tilgjengelige for Brukeren via Brevio-kontoen eller på forespørsel.

Personopplysninger som er nødvendige for bruk av Brevio oppbevares så lenge Brukeren har Brevio-konto og så lenge det er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

I tillegg samles det inn opplysninger som ikke kan knyttes til Brukeren og som kun benyttes til utarbeiding av generell statistikk, samt til forbedring av Brevio. Dette er informasjon om:

 • Nettleser (browser) og innstillinger på denne
 • Operativsystem
 • Skjermoppløsning og antall farger på skjermen

For å logge på og benytte brevio.com er det forutsetning at cookies aksepteres. Cookies er små tekstfiler som lagres i brukerutstyret i forbindelse med bruk av internettjenester. Brevio benytter også cookies for innsamling av statistikk. Det foretas ingen identifisering av den enkelte bruker som person i forbindelse med anvendelse av cookies. Brevio vil også kunne benytte tilsvarende teknologi som cookies samt annen teknologi som vil dekke samme funksjoner som cookies i fremtiden. For mer informasjon om vår bruk av cookies vises det til vår personvernerklæring på www.brevio.com/privacy.

Brevio vil også kunne lagre Brukerens IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer som tildeles de nettverksenhetene, f.eks. en datamaskin, som kommuniserer med hverandre over Internett. Brukerens IP-adresse vil kun bli benyttet til statistiske formål og til innsamling av demografisk informasjon i vid forstand, og vil derfor ikke kunne knyttes til Brukeren eller kunden.

Ovennevnte informasjon brukes til å gjøre de ulike tjenestene i Brevio mulig, administrere og videreutvikle tjenesten, autentiseringsprosesser, diagnostisere problemer i Brevio og tilhørende systemer, å utvikle nye ideer og tjenester, samt å kommunisere med brukerne.

8.3 Bruk av fødselsnummer

For at Brukeren skal kunne logge seg på sin personlige Brevio-konto for første gang, må Brukeren benytte sitt fødselsnummer (11 siffer), samt en elektronisk ID som er støttet av Brevio. Brukeren forplikter seg til å holde sine personlige opplysninger hemmelig for andre (jf. punkt 4.1 ovenfor). Brevio er ikke ansvarlig for feil eller mangler med autentiseringsløsningen.

Brevio registrerer Brukerens fødselsnummer i forbindelse med opprettelsen av Brevio-profil. Brukers fødselsnummer behandles utelukkende for autentisering av Brukeren og lagres ikke.

Fødselsnummeret kan brukes når det er saklig behov for sikker identifisering av en signatar og fødselsnummeret er nødvendig for å oppnå slik identifisering, jfr. personopplysningsloven § 12. Personnummeret lagres i samsvar med revisjonsselskapets egendefinerte lagrings policy (som standard satt til 6 måneder).

8.4 Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Dersom det er en forutsetning for bruk av tjenestene på Brevio.com, vil personopplysninger som er nødvendig for å utføre slik tjeneste bli utlevert til tredjepart.

Med unntak av det som følger av Vilkårene, vil ikke personopplysninger bli utlevert til tredjepart for kommersielt bruk. Brevio deler informasjon som ikke er identifiserbar på personnivå med tredjeparter, for bedre å kunne forstå bruksmønster for ulike typer tjenester, tilbud, annonsering og annen funksjonalitet knyttet til Brevio.

8.4 Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Brevio plikter å gjennomføre de sikringstiltak som følger av personopplysningsloven §§ 13 og 14, personopplysningsforskriften av 15. desember 2000 nr. 1265 kapittel 2 og 3 og eventuelle andre krav fastsatt i lov eller av offentlig myndighet.

9 - Feil eller mangler ved Brevio

9.1 Reklamasjon

Brukeren må gjøre Brevio oppmerksom på feil eller mangel ved Brevio som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på etter disse Vilkårene. Varsel må gis innen rimelig tid, og senest innen 10 dager, etter at Brukeren oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen.

9.2 Avhjelp

Brevio skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en slik feil eller mangel ved Brevio, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen.

9.3 Erstatning, ansvarsbegresning

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på brevio.com tilbys “som det er” uten garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten. Brevio er ikke på noen måte ansvarlig for konsekvenstap eller indirekte tap som følge av slike feil eller mangler, med mindre tapet er forårsaket ved forsett fra Brevio side. Som indirekte tap regnes blant annet: tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn) eller tap som følge av ødelagte eller forringede data, eller andre uforutsette skader på grunn av mislighold eller feil i tjenesten.

Tjenestene er basert på at Brukeren selv sørger for å holde sin innloggingsinformasjon hemmelig. Brevio har intet ansvar for de data som Brukeren sender eller mottar ved bruk av Brevio. Brevio har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av Brukerens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, nekting, fjerning eller sletting av dokumentasjon i henhold til punkt 5, eller lignende. Brevio kan heller ikke holdes ansvarlig dersom brukere av brevio.com bevisst eller ubevisst, skaffer seg urettmessig adgang til Brukerens data, hindrer eller vanskeliggjør Brukerens bruk av Brevio.

9.4 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Brevio side, kan Brukeren ved skriftlig varsel til Brevio heve avtaleforholdet Brukeren har med Brevio etter disse Vilkårene med umiddelbar virkning. For gjennomføringen av hevingen gjelder punkt 15 annet avsnitt tilsvarende så langt den passer.

10 - Brukerens mislighold

10.1 Heving og stenging

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Brukerens side, kan Brevio umiddelbart heve avtaleforholdet med Brukeren etter disse Vilkårene. Ved heving skal Brukeren gis varsel om at adgangen til Brevio.com deaktivert, og at tilgangen til lagrede data vil opphøre etter 1 mnd. Som vesentlig mislighold regnes blant annet at Brukeren har brukt Brevio til utsendelse av markedsføringshenvendelser i næringsvirksomhet, betalingsmislighold, at Brukeren bryter lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annen måte misbruker Brevio eller informasjon eller data som er en del av brevio.com.

Brevio har anledning til midlertidig å stenge tilgangen til Brevio (suspensjon) inntil undersøkelser eller avklaringer om Brukerens bruk av Brevio er gjennomført. Brevio skal så langt mulig varsle Brukeren skriftlig ved e-post før tilgangen til Brevio midlertidig stenges.

For gjennomføringen av hevingen gjelder punkt 15 annet avsnitt tilsvarende så langt den passer.

11 - Skadeløsholdelse

Brukeren skal holde Brevio skadesløs i den utstrekning Brevio mottar krav fra eller pålegges ansvar overfor tredjepart, og kravet eller ansvaret er basert på Brukerens krenkelse eller medvirkning til krenkelse av andres lovbeskyttede rettigheter (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett eller tilgrensende rettigheter, patent, varemerke, design, know-how eller bedriftshemmeligheter), eller brudd på eller medvirkning til brudd på lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse og/eller disse Vilkårene ved bruk av Brevio. Brukeren skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Brevio gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Brukeren selv. Dersom et slikt krav rettes mot Brevio skal Brukeren dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjeparts krav. Dersom Brukeren blir kjent med at krav vil bli reist mot Brevio i forbindelse med Brukerens bruk av Brevio, skal Brukeren umiddelbart varsle Brevio skriftlig.

12 - Fritakelsesgrunner (Force Majeure)

Brevio er ikke ansvarlig for tap som skyldes lovinngrep eller administrative handlinger, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, hærverk, sabotasje, terror, streik, lockout, boikott og blokade, uavhengig om det er Brevio selv eller Brevio organisasjon konflikten er rettet mot, eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Brevio funksjoner, samt brudd i edb-driften (herunder svikt i leveranser fra eksterne underleverandører) som skyldes ovenstående.

13 - Overdragelser av rettigheter og plikter mv.

Brukeren kan ikke overdra retten til å bruke brevio.com siden denne retten er knyttet til vedkommende personlig. Tjenestene i Brevio kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjepart, herunder ved at Brukeren utfører tjenester for tredjepart, verken mot vederlag eller gratis.

14 - Varsel

Med mindre annet fremgår uttrykkelig av disse Vilkårene skal varsel i forbindelse med avtaleforholdet etter disse Vilkårene skje skriftlig og sendes til følgende adresse:

Til Brevio AS:
e-post: [email protected]
eller postadresse:
Brevio AS, Att:
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo

Til Brukeren:
Den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering i Brevio.

15 - Ordinær oppsigelse

Partene har gjensidig rett til å si opp avtaleforholdet etter disse Vilkårene med to ukers skriftlig varsel, uten nærmere begrunnelse, forutsatt at alle utestående forhold er gjort opp og at partene ikke har krav mot hverandre.

Ved opphør av avtalen ved oppsigelse vil Brukerens adgang til Brevio.com deaktiveres på opphørstidspunktet. Brukerdata vil deretter slettes. Brukeren er selv ansvarlig for å ta kopi av alle data Brukeren ønsker å beholde etter opphørstidspunktet. Brevio forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

Dersom Brukerens Brevio-konto har vært inaktiv i mer enn 18 måneder, kan Brevio deaktivere muligheten til å sende og motta Forespørsler/Bekreftelser hvis kontoen fortsatt er inaktiv 14 dager etter at Brevio har sendt varsel om deaktivering.

Dersom Brukeren dør, vil Brukerens Brevio-konto og lagrede data slettes tre måneder etter at Brevio fikk beskjed om dødsfallet. Brevio forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

16 - Produkt- og betalingsvilkår for sikker lagring

Alle Forespørsler/Bekreftelser mottatt i Brevio blir lagret på sikre tjenere.

Ved mislighold vil Brevio kunne sperre utvalgt funksjonalitet og tilgang for Brukeren. Dersom betaling ikke gjennomføres, vil Brevio stenge for bruk av Brevio. Brevio vil også kunne sperre for Brukerens tilgang dersom tjenesten misbrukes eller benyttes på en måte som strider mot norsk lov. For øvrig vises det til punkt 10.

17 - Jurisdiksjon og verneting

Kontrakten er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom Brevio AS og Brukeren skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler i samsvar med tvistelovens regler vedrørende verneting.